Informació addicional sobre Protecció de Dades

Informació addicional sobre Protecció de Dades

D’acord lo previst en el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, RGPD), l’informem que les seves dades personals obtingudes a través del present formulari d’alta i per la seva condició d’antic alumne seran  tractats sota la responsabilitat de la Institució Cultural del CIC, amb domicili al Carrer Via Augusta 205, 08021 Barcelona, amb la finalitat de tramitar la seva alta en el “Alumni Institució Cultural del CIC” i mantenir-lo informat dels esdeveniments i accions que la Institució Cultural del CIC organitzi, de les novetats de la nostra institució i dels cursos o tallers en els que pugui inscriure’s o matricular-se, així com publicar imatges  a les xarxes socials en els casos que s’hagi atorgat prèviament el consentiment. Així mateix l’informem que està previst l’elaboració de perfils, a fi de conèixer els serveis que més li puguin interessar.

Els tractaments assenyalats es troben legitimats en el consentiment dels interessats, que es considera expressament atorgat mitjançant l’emplenat i enviament del present formulari.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades i en qualsevol cas mentre no es sol·liciti la supressió per l’interessat, així com el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals aplicables en cada cas.

L’informem que no està prevista la cessió a tercers ni la realització de transferències internacionals de dades, amb l’excepció de que es produirà una transferència internacional de dades quan es procedeixi a la publicació de imatges a xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram o Linkedin, totes companyies ubicades als EUA i declarades de nivell adequat per la Unió Europea, ja que són entitats certificades en el mac de l’escut de Privactat UE-EUA. Podeu accedir a la seva Política de Privacitat mitjançant el següents enllaços: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation; https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/update-privacy-policy; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES .

Així mateix l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la Institució Cultural del CIC dirigint la seva petició per correu electrònic a iccic@iccic.edu o en el número de telèfon 932 001 133.

L’informem que pot exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, el dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils), així com a la retirada del consentiment prestat pel tractament de les seves dades. Per a exercir aquests drets i per a qualsevol aclariment, us podeu dirigir per escrit al Delegat de Protecció de Dades, adjuntant una còpia del DNI. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control competent.

 

Publicacions

L’usuari, tan bon punt s’hagi unit a la pàgina de ALUMNI INSTITUCIÓ CIC, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia que suporti la xarxa social. En tots els casos, l’interessat ha de ser el titular d’aquests materials, tenir-ne els drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que atempti o sigui susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixi, violi o vulneri els drets de la propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, ALUMNI INSTITUCIÓ CIC es reserva el dret a retirar-ne immediatament el contingut i podrà sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari. ALUMNI INSTITUCIÓ CIC no es farà responsable dels continguts que un usuari hi hagi publicat lliurement. 

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, raó per la qual el responsable principal de la seva privacitat és ell mateix. 

ALUMNI INSTITUCIÓ CIC es reserva la facultat de divulgar, publicar, editar, transformar i traduir els continguts enviats per l’usuari.